Dansk English
 
VELKOMMEN
NYHEDER
OVERSIGTSKORT
PRISER
REGLER
BILLEDER FRA HAVNEN
HAVNEHUSET
KONTAKT
PROTOKOL
GALLERI
LINKS

Ordensregler (Supplerer standardreglement for danske havne) 

1. Både må kun anbringes på de anviste (tildelte) pladser og skal, når de ligger i havnen, være forsynet med tydeligt navn og hjemhavn.
Båden skal være ansvarsforsikret.

2. Bådpladserne fordeles af havnefogeden i den rækkefølge, som ansøgningerne er modtaget. Ansøgningen om bådplads indsendes til havnefogeden på Venø Havn. Pladserne tildeles bådejerne til den på ansøgningen angivne båd og kan ikke videresælges eller videreudlejes, ligesom pladsen ikke medfølger båden ved salg.

3. Udlejning af pladser sker for en sæson ad gangen. Sæsonen regnes fra 1/4 til 15/11. Det henstilles til lejerne, at bådene så vidt muligt er fjernet fra pladserne senest 15. november. Såfremt regningen for bådpladsen ikke er betalt indenfor den angivne tidsfrist, kan pladsen uden nærmere meddelelse blive tildelt anden ansøger. Dette fritager dog ikke pladslejeren for betalingspligt. Bådpladsen kan kun opsiges skriftligt til havnefogeden.

4. En bådplads i Venø Havn er lejet indtil den opsiges skriftligt til havnefogeden. Pladsen skal opsiges inden 1. april. Plads-lejere, som ikke har opsagt pladsen skriftligt inden 1. april, får tilsendt betalingskort og har betalingspligt for hele sæsonen.

5. Plads-lejere må acceptere flytning til anden plads såfremt praktiske eller æstetiske hensyn efter styrelsens skøn gør det nødvendigt.

6. Salg af båd, ombygning af båd, ændring af bådens navn, adresseændring og lignende skal straks meddeles havnefogeden. Pladsen medfølger ikke båden ved salg. Dog kan køberen disponere over pladsen sæsonen ud, såfremt sælgeren ikke selv ønsker at anvende pladsen. Der vil ikke blive refunderet pladsleje ved salg af båd. Såfremt en opsagt plads genudlejes vil pladslejen dog blive tilbagebetalt forholdsvis.

7. Pladserne vil være forsynet med fortøjningsmuligheder (ringe eller lign.) og nummer. Skader og mangler bør snarest meddeles havnefogeden.
Pladslejerne køber ved havnefogeden fri/optaget skilt, der senest ved bådens søsætning placeres ved den lejede plads. Skiltet medbringes af pladslejeren, når båden optages ved sæsonens slutning.
Hvis båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal “fri”-skiltet vises med angivelse af, hvornår båden er tilbage igen.
Når bådene sættes på land ved sæsonens slutning, skal fortøjningerne fjernes fra pladsen. Fald og liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod støjafgivelse. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved bådene, såfremt dette kan ske uden gene for andre både.

8. Havnens vinteropbevaringspladser må kun benyttes efter aftale med havnefogeden. Der opkræves pladsafgift. Pladserne er udlejet ind til havnefogeden modtager besked om opsigelse. Opsigelse af en vinterplads skal ske senest den 1. september. Hvis vinterpladsen ikke er opsagt den 1. September, opkræves pladsleje for den følgende vintersæson. Plads-lejere må opbevare bådvogne og stativer, der er tydeligt mærket med navn, bådnavn og telefonnummer på pladser anvist af havnefogeden. Ikke mærket grej vil blive fjernet uden ansvar for havnen. Pladserne skal holdes rene og ryddelige.Frihavnsordning
Venø Havn er ikke medlem af frihavnsordningen.

Gæstesejlere
Både anbringes på de af havnefogeden anviste pladser.
Gæstesejlere betaler havneleje og miljøafgift per døgn fra ankomstdagen - afgiften betales umiddelbart efter ankomst til havnefogeden eller i Havnehuset.

Sejlads og fortøjring i havnen
Under sejlads i havnebassiner og i løbet dertil skal der vises hensyn overfor andre både. Hastigheden må ikke overstige 3 knob. I øvrigt gælder “Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådhavne og mindre fiskerihavne”.
Lystbåde, der sejler i nærheden af dækmolerne, er ofte skjult for den øvrige trafik, hvorfor det henstilles til førere af lystbåde at være særligt opmærksomme ved sejlads i disse områder.
Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter og/eller klyds.
Både ved pælepladser skal som minimum være forsynet med to fortrosser og to agtertrosser.
Fortøjningerne skal være af en god kvalitet og i god stand. Fortøjningerne skal til enhver tid svare til bådens størrelse.
Der må ikke fortøjres i selve broerne eller disses bærende konstruktioner, f.eks. glidepælene ved pontonbroerne.

Landinger, losning m.v.
Anløb skal omgående meldes til havnefoged eller bestyrelse med angivelse af formål samt landingens art og volumen. I lighed med Danske Havne’s praksis opkræves der losningsafgift på 2,5% af den landende værdi.

Søsætning og optagning
Bortset fra joller og småbåde må der kun foretages søsætning og bådoptagning efter aftale med havnefogeden, og kun på kajpladsen mellem slæbestedet og mastekranen. Benyttelse af slæbestedet er brugerbetalt.

Afrensning
Al miljøfarlig afrensning af bundmaling o.l. må kun foretages på havnens renseplads, og efter aftale med havnefogeden. Benyttelse er brugerbetalt.

El og vand
Ferskvandshaner og el-stik ved broerne er til lejernes frie afbenyttelse, men forbruget skal indskrænkes mest muligt.
Vand og el er åben 1/4 til 15/11.

Fiskerhuse
Lejeren skal på egen bekostning vedligeholde det på området
opstillede skur, så de til enhver tid fremtræder i god, velholdt og
renholdt stand samt indgår positivt i havnens helhed. Lejer må kun
med VH’s skriftlige samtykke foretage væsentlige ændringer.
Lejen betales årligt forud med forfald den 28. Februar. Lejemålet
kan af begge parter opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til
ophør den 1. i en måned.
Lejer må ikke uden VH’s skriftlige samtykke fremleje eller overlade
brugen af det lejede til andre. VH har forkøbsret, hvis lejer ønsker at afhænde det opstillede skur.
Lejer kan installere diverse tekniske hjælpemidler og forpligter sig til ved lejemålets ophør at bringe lejemålet tilbage i samme stand som ved lejemålets start.
Elforbrug til almindeligt lys er inklusive lejen. Yderligere forbrug
afregnes særskilt. El-opvarmning er ikke tilladt.
Ekstern skiltning og reklame samt udendørs opstilling af borde,
bænke eller andet skal i alle tilfælde foretages med VH’s skriftlige
samtykke.
Det lejede må ikke uden VH’s skriftige samtykke anvendes til andet formål end det aftalte.  

Overtrædelse
Overtrædelse af de foranstående regler samt af standardreglementet kan medføre bortvisning fra havnen. Hvis bådejere nægter at efterkomme bortvisning eller hensstilling om flytning af båd, vil båden blive fjernet, evt. placeret på land, for bådejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelser hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af havnebestyrelsen efter indstilling fra havnefogeden. Ved bortvisning vil evt. betalt pladsleje ikke blive refunderet.

Havnens område
Det til havnen hørende søområde afgrænses af havnens ydermoler. Disse regler og almene ordensreglerne er gældende for såvel lystfartøjer med lejet plads i Venø Havn, som for lystfartøjer, der anløber Venø Havn for en kortere eller længere periode.

Almene ordensregler gældende for alle havnens gæster:
Henkastning eller udledning af affald af enhver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt.
Affald skal anbringes i de på havneområdet placerede affaldsbeholdere. Affald, der ikke kan være i affaldsbeholderne, må ikke efterlades på havneområdet.
Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i affaldsbeholderne, efterlades på havnen, udtømmes i bassinerne eller på rensepladsen.
Udtømning af toilet må ikke ske i havnen.
Gæster skal benytte toiletterne, der forefindes i Havnehuset og i toiletbygningen på havnens nordside, sidstnævnte er altid er åben.
Hunde skal føres i snor på havneområdet. Efterladenskaber fra hunde skal fjernes omgående.
Det er ikke tilladt at kaste sten i havnebassinet, Færdsel på stensætningerne ikke er tilladt.
Unødig støj og generende opførsel skal undgås.
Der skal indhentes tilladelse hos havnefogeden til salg på havneområdet.
Parkering af biler og trailere skal ske på de dertil indrettede parkeringspladser.

Ikrafttræden m.m
Ordensreglerne er gældende for alle der opholder sig på Venø Havn og dertil hørende landarealer, broer, parkeringspladser m.m.
Enhver der opholder sig på havnens område har pligt til at rette sig efter havnefogedens anvisninger.
Overtrædelse af de foranstående regler samt af standardreglement for danske havne, kan medføre bortvisning fra Venø Havn samt opkrævning af betaling for udgifter til udbedring af evt. skader.
Hvis nogen mener sig forurettet af havnefogeden, kan sagen indbringes for havnens bestyrelse. Havnefogedens påbud skal dog under alle omstændigheder følges.

Bestyrelsen for Venø Havn, maj 2009


© Copyright 2024 Venø Havn - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet